Nowe zgłoszenie

Prosimy o poprawne i szczegółowe wypełnienie poniższego formularza. Trafi on do naszego działu serwisu, gdzie nasi specjaliści na podstawie przesłanych informacji wstępnie zweryfikują i zadecydują o nadaniu tzw. numeru RMA, który jest niezbędny do przekazania urządzenia do serwisu. Po tym etapie otrzymają Państwo na podany adres e-mail, dalsze instrukcje.

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon:    
 
Rodzaj zgłoszenia:
Nr seryjny urządzenia:
Opis problemu:
Prosimy o szczegółowe opisanie problemu, wskazanie objawów usterki lub podanie innych szczegółów pomocnych w diagnozie i usunięciu awarii.
Załączniki:

 
 
 

Oświadczam, że zapoznałem się z poniższymi oświadczeniami oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comes Sp. z o.o. w celu realizacji zamawianych usług i produktów.*

Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez Comes sp. z o.o. przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących na podany przeze mnie numer telefonu oraz adres e-mail w celu realizacji usługi*

Osoba składająca powyższe oświadczenia oświadcza, że została poinformowana, iż:

  • Administratorem danych osobowych jest Comes sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościerzyńskiej 10; 51-416 Wrocław.
  • Dane osobowe zbierane są w celu wskazanym w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „rozporządzeniem' lub "RODO") a w szczególności:
    • w art. 6 ust. 1 pkt b), tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
    • w art. 6 ust. 1 pkt c), tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. w celach sprawozdzwczości finansowej);
  • Dane osobowe będą przechowywane do czasu otrzymania sprzeciwu, cofnięcia zgody lub do czasu ustalenia, że się zdezaktualizowały lub przez okres wynikający z powyższych oświadczeń.
  • Osobie składającej powyższe oświadczenia przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!